Reis- en boekingsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXIMAL REIZEN V.O.F.

 

Artikel 1: Definities

1.1 Vervoerovereenkomst:

de overeenkomst tot vervoer per bus van een of meer personen en al dan niet hun bagage, niet zijnde

een Reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder 1.4.

1.2 Vervoerder:

degene die zich bij Vervoerovereenkomst als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot de uitvoering van het

vervoer.

1.3 Opdrachtgever:

de wederpartij van de Reisorganisator bij een Vervoerovereenkomst voor vervoer van een besloten

groep.

1.4 Reisovereenkomst:

de overeenkomst waarbij Reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van

een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde busreis.

1.5 Reisorganisator:

degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep

personen van tevoren georganiseerde busreizen aanbiedt, hierna te noemen Maximal.

1.6 Reiziger:

een door Maximal per bus te vervoeren persoon respectievelijk, in het kader van een

Reisovereenkomst, a. de wederpartij van Maximal ; b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen

en die dat beding heeft aanvaard of c. degene aan wie de rechtsverhouding tot Maximal op de

rechtens vereiste wijze is overgedragen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die Maximal

sluit met Reiziger of Opdrachtgever, een en ander zowel terzake van Reisovereenkomsten als

hieronder gedefinieerd als terzake van losse reisdiensten en maatwerkreizen die op aanvraag worden

samengesteld.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Elk aanbod van de Vervoerder respectievelijk Maximal is herroepelijk, ook als daarin een termijn

voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoer- respectievelijk

Reisovereenkomst van de Vervoerder respectievelijk Maximal is vrijblijvend en kan derhalve door

deze worden herroepen, zelfs nadat de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger het aanbod heeft

aanvaard.

3.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk

aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) Reiziger(s) is

(zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Tenzij anders is overeengekomen is het tussen Maximal en Opdrachtgever overeengekomen

bedrag van de ritprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

3.2 Maximal is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten,

bijvoorbeeld ten gevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen van

consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs

door te berekenen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien

van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald onder 6.2 en 6.3.

3.3 Maximal is tot 20 dagen voor de aanvang van de reis bevoegd om de overeengekomen reissom te

verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de

verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De Reiziger respectievelijk Opdrachtgever

kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt

hetgeen hierna is bepaald onder 6.2 en 6.3. Een dergelijke wijziging in de kosten zal ook kunnen

leiden tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid

niet van Maximal gevergd kan worden. Maximal is verplicht om alle op het moment van publicatie

bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de Reiziger respectievelijk Opdrachtgever voor de

aangeboden diensten moet betalen in de geoffreerde reissom op te nemen.

Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn

met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek

van de Reiziger respectievelijk Opdrachtgever door Maximal of door derden worden verleend, zoals

verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per partij worden geheven en variëren naar

gelang de grootte van de partij, en servicekosten en betalingskosten die per verkoopkanaal kunnen

variëren.

3.4 De Opdrachtgever respectievelijk Reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in

rekening worden gebracht indien: a. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen

omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn

verdisconteerd in de ritprijs respectievelijk reissom, b. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem

toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer

respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema, de verzorging of de accommodatie)

zoals deze in de overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf niet voorziene

verkeerssituaties, zoals filevorming, de rit- respectievelijk reisduur langer is dan was

overeengekomen.

 

Artikel 4: Betaling; rechtshandhaving

4.1 Maximal is steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs

respectievelijk vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen. De Opdrachtgever dient het

voorschot respectievelijk de vooruitbetaling binnen de door de Vervoerder te bepalen termijn te

betalen. Bij gebreke van een dergelijke termijnaanduiding dient het voorschot respectievelijk de

vooruitbetaling tenminste 14 dagen voor de vertrekdatum aan de Vervoerder te zijn betaald.

Ingeval de Opdrachtgever verzuimt het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is

de Vervoerder bevoegd de Vervoerovereenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever gehouden aan

de Vervoerder de door deze reeds gemaakte kosten respectievelijk overige schade te vergoeden.

Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de ritprijs bedragen.

4.2 De Opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs te voldoen binnen 14 dagen na de

factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

4.3 De totstandkoming van een Reisovereenkomst tussen Maximal en Reiziger vindt plaats wanneer

Reiziger de betaling voor de reis heeft voldaan. Wanneer geen sprake is van betaling door Reiziger

kan deze Maximal schriftelijk verzoeken tot een schriftelijke bevestiging van de Reisovereenkomst.

Zulks gebeurt op initiatief van de Reiziger. Na bevestiging door Maximal van de aangevraagde

Reisovereenkomst van Reiziger is de alternatieve Reisovereenkomst zonder betaling van kracht.

4.5 In geval van enige niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger zonder dat

ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag een direct

opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband

als een hele maand.

4.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand),

die voor de Vervoerder respectievelijk Maximal verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten

jegens de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger, komen voor rekening van de Opdrachtgever

respectievelijk Reiziger. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde

bedrag, met een minimum van €95,-.

 

Artikel 5: Annulering

5.1 Indien de Opdrachtgever de Vervoerovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door

Maximal geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van

het geval dat Maximal in zijn prospectus of andere (online) publicatie een afwijkende

annuleringsregeling heeft vermeld – is de Opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn

opdracht door Maximal reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan Maximal

verschuldigd:

  1. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt:

15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van 65,-;

  1. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het

vervoer aanvangt: 30%van de overeengekomen ritprijs;

  1. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het

vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs;

  1. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de

overeengekomen ritprijs;

  1. indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.

5.2 Indien de Reiziger de Reisovereenkomst annuleert wegens een omstandigheid die voor zijn

rekening komt – zoals ziekte of familieomstandigheden – is hij verplicht Maximal hierover tijdig

schriftelijk te informeren. Geleden schade kan niet worden verhaald bij Maximal en komt voor rekening

van Reiziger.

5.3 Indien een of meer Reizigers die gezamenlijk met een of meer andere Reizigers voor een verblijf

bepaalde accommodatie hebben geboekt hun Reisovereenkomst annuleren, geldt zodanige

opzegging tevens als opzegging door die andere Reiziger(s) van de met hem (hen) gesloten

Reisovereenkomst(en) en zijn ook deze Reizigers tot annuleringsvoorwaarden op de voet van 5.2

gehouden.

5.4 De opzeggingsbevoegdheid kan tijdens het vervoer respectievelijk de reis niet worden uitgeoefend

wanneer daardoor de reis van het voertuig zou worden vertraagd. Opzegging door de Opdrachtgever

respectievelijk Reiziger kan voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis slechts schriftelijk

geschieden.

5.5 Reiziger kan tot 72 uur voor aanvang van de reis de gesloten Reisovereenkomst overdragen aan

derden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het geval dat Maximal in zijn

prospectus of andere (online) publicatie een afwijkende overdrachtsregeling heeft vermeld – is Reiziger

verplicht de instructies tot overdracht, zoals kenbaar gemaakt op de website of andere openlijk

toegankelijke communicatiekanalen van Maximal, op te volgen. Gebeurt dit niet, onvolledig of later dan

72 uur voor aanvang van de reis dan is de overdracht ongeldig.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1 De Vervoerder respectievelijk Maximal is bevoegd de vervoer- respectievelijk Reisovereenkomst

op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger zo

spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De Opdrachtgever respectievelijk Reiziger kan de

wijziging afwijzen. Indien de Vervoerder respectievelijk Maximal de vervoer- respectievelijk

Reisovereenkomst op een niet-wezenlijk punt wijzigt wegens gewichtige, de Opdrachtgever

respectievelijk Reiziger onverwijld meegedeelde

omstandigheden, kan de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger de wijziging slechts afwijzen indien zij

hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

6.2 De Opdrachtgever respectievelijk Reiziger dient zijn eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan

de Vervoerder respectievelijk Maximal mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect

sorteert.

6.3 In geval van afwijzing door de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger als bedoeld onder 6.2, kan

de Vervoerder respectievelijk Maximal de vervoer- respectievelijk Reisovereenkomst opzeggen. De

Vervoerder respectievelijk Maximal dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig mogelijk uit te

oefenen. In geval van zodanige opzegging heeft de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger recht op

teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk

de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

 

Artikel 7: Opzegging wegens te geringe deelname of wegens overmacht

7.1 Maximal is bevoegd de Reisovereenkomst op te zeggen zonder dat hij de Reiziger enige

schadevergoeding is verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste

minimum aantal en de Reiziger schriftelijk en/of telefonisch van de opzegging in kennis is gesteld. Ook ingeval

de nakoming van de Reisovereenkomst onmogelijk is dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale

en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Maximal en waarvan de

gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden is Maximal gerechtigd de overeenkomst

met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat hij de Reiziger enige schadevergoeding is verschuldigd.

7.2 Maximal is bevoegd de Vervoerovereenkomst op te zeggen ingeval de nakoming daarvan

onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid die buiten zijn

macht is gelegen (overmacht); als zulk een omstandigheid worden onder meer beschouwd staking van

ondergeschikten van Vervoerder en/of hulppersonen van de Vervoerder, extreme

weersomstandigheden waarvoor een weeralarm wordt afgegeven en/of abnormale en onvoorzienbare

omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Maximal en waarvan de gevolgen ondanks alle

voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Ingeval de Vervoerovereenkomst strekt tot

vervoer middels terbeschikkingstelling door Maximal van een of meer zitplaatsen in een bus en niet

van een bus als zodanig is Maximal eveneens bevoegd de Vervoerovereenkomst op te zeggen bij te

geringe deelname als bedoeld onder 7.1.

7.3 In geval van opzegging door Maximal heeft de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger recht op

teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk

de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan, behoudens ingeval van overmacht of indien

Maximal een redelijk alternatief heeft aangeboden. Indien sprake is van overmacht, heeft Reiziger geen recht op

restitutie van de reissom.

7.4 Restitutie van reeds betaalde gelden door Reiziger vinden plaats tussen de Reiziger en

ticketprovider waar de reis is betaald. Maximal kent met uitzondering van het in gang zetten van deze

restitutieprocedure geen verantwoordelijkheid in wijze en termijn van afhandeling.

7.5 Wanneer de Reisovereenkomst door Maximal wordt opgezegd zoals bedoeld onder 7.1 kan het

voorkomen dat Reiziger alternatief vervoer wordt geboden. Vanaf het moment dat de Reiziger hiervoor

een mondeling en/of schriftelijk akkoord geeft valt Reiziger onder de Algemene Voorwaarden van dit

alternatief vervoer. Hoewel Maximal een inspanningsverplichting heeft ten aanzien van het verhelpen

van geschillen ontstaan voor, tijdens of na het alternatief vervoer kan Reiziger geen aanspraak meer

maken op enig artikel uit onderliggende Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking

8.0 Reiziger is verplicht om voorafgaand aan de reis zelfstandig een deugdelijke reisverzekering af te

sluiten. Wanneer Reiziger besluit via Maximal een reisverzekering af te sluiten dient Reiziger zich op

de hoogte te stellen van de geldende voorwaarden bij de verzekeraar waarmee de overeenkomst is

aangegaan.

8.1 Ingeval van schade veroorzaakt door Vervoerder zoals dood of letsel van de Reiziger ten gevolge

van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de Reiziger is overkomen, en/of

schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage,

ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schaden, behoudens – kort gezegd –

in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Vervoerder zelf, op grond van artikel 8:1157 BW

beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van

bestuur bepaalde bedragen.

Bij schadegevallen treedt er een direct geschil op tussen Reiziger en Vervoerder en is Maximal

gevrijwaard van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Wel kent Maximal een

inspanningsverplichting ten aanzien van de Reiziger om deze waar mogelijk te ondersteunen in het

ontstane geschil. De Vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van

geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere

zaken van waarde.

8.2 Maximal noch Vervoerder is jegens de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger aansprakelijk voor

enige andere schade dan bedoeld onder 8.1, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging in

het vervoer, behoudens indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van hem zelf

geschied, hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat

die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

8.3 De aansprakelijkheid van Vervoerder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van

de Reiziger is beperkt tot driemaal de reissom, met dien verstande dat de vergoeding voor derving van

reisgenot ten hoogste eenmaal de reissom bedraagt. Indien op een in de Reisovereenkomst begrepen

dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid toekent of

toestaat aan Maximal, geldt deze uitsluiting respectievelijk deze beperking tot het laagste ten gunste

van Maximal toegestane bedrag.

 

Artikel 9: Diverse verplichtingen van de Reiziger

9.1 Reiziger stelt zich via de diverse online communicatiekanalen van Maximal en/of via de

voorafgaand aan de reis ontvangen reisinformatiemail op de hoogte van alle bijzonderheden van de

betreffende reis. Reiziger is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van eventuele

wijzigingen via genoemde kanalen, zowel voorafgaand aan de reis als 12 uur voor aanvang van de

terugreis.

9.2 Wanneer bij vertrek of in de loop van de reis blijkt dat Reiziger niet beschikt over de vereiste reis- en/

of grensdocumenten, behoudt Maximal zich het recht voor om Reiziger van (verdere) deelname

aan de reis uit te sluiten. Voor de gevolgen van uitsluiting van de reis is Maximal niet aansprakelijk.

Alle te maken kosten zijn voor rekening en risico van Reiziger.

9.3 De Reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen

overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens de Vervoerder respectievelijk Maximal. De Reiziger

dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en dit op verzoek van de Vervoerder

respectievelijk Maximal te tonen. De Reiziger is verplicht voor de aanvang van het vervoer

respectievelijk de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade

aan andere bagage of aan de touringcar), volgens aanwijzing van Maximal.

De Vervoerder respectievelijk Maximal is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het

aantal of omvang van de door de Reiziger aangeboden niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan

20 kg per persoon. Het is de Reiziger verboden: a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of

gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen; b. tijdens het rijden te staan of te

lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de Reiziger; c. elektronica

zoals mobiele telefoons of speakers te gebruiken, behoudens voor zover dit door de bestuurder wordt

toegestaan.

De Reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van: a. beschadiging en/of verontreiniging van de

bus; b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens

Maximal, alsmede het gebruik van verdovende middelen; c. het aanraken van noodvoorzieningen,

zoals nooddeur en noodluik; d. het roken; e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de

uitoefening van zijn taak; f. het veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers of

weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank; het meenemen en consumeren van warme

snacks en eten uit wegrestaurants of andere cateringvoorzieningen voorafgaand of tijdens de reis.

9.4 De Vervoerder respectievelijk Maximal is bevoegd verder vervoer aan de Reiziger te (doen)

ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de Reiziger in strijd

handelt met de hiervoor onder 9.3 vermelde verplichtingen.

9.5 De Reiziger is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te

bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het

bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis

noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort of identiteitsbewijs en visum, bij zich te

dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het

vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk

het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet tijdige terugkeer van de Reiziger tot vertraging van betekenis kan

leiden is de Vervoerder respectievelijk Maximal bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten

aanzien van deze Reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de Opdrachtgever of de Reiziger ter

zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

9.6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 9.1 tot en met 9.5 is de Opdrachtgever

respectievelijk de Reiziger gehouden aan de Vervoerder respectievelijk Maximal de schade te

vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de Reiziger in strijd heeft

gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

 

Artikel 10: Klachten; bevoegde rechter

10.1 Ingeval de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger een klacht heeft over de totstandkoming of

uitvoering van de overeenkomst dient de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger zijn desbetreffende

klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm te richten tot de Vervoerder respectievelijk

Maximal opdat deze een passende oplossing kan zoeken.

10.2 Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar genoegen van de

Opdrachtgever respectievelijk Reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een maand na

uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien het vervoer respectievelijk de reis geen doorgang

heeft gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum een schriftelijke en gemotiveerde

klacht indienen bij Maximal. Indien de klacht betrekking heeft niet op de uitvoering maar op de

totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen een maand na de desbetreffende

handelwijze van Maximal bij deze te worden ingediend.

10.3 Maximal dient een klacht binnen een maand na indiening daarvan af te handelen. Indien echter

een betrokken Vervoerder de klacht niet tijdig respectievelijk niet naar genoegen van Maximal heeft

afgehandeld zal deze, tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk na de

geplande vertrekdatum respectievelijk na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de

Vervoerder respectievelijk Maximal met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft

plaatsgevonden, zijn klacht schriftelijk voorleggen aan een in te stellen geschillencommissie. Deze

geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies. Maximal zal Reiziger respectievelijk

Opdrachtgever op de hoogte houden van deze ontwikkeling.

10.4 De Reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze bindende adviesprocedure kan zich

zelfstandig wenden tot de volgens de wet bevoegde Kantonrechter respectievelijk ingeval de vordering

behoort tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, tot die Rechtbank binnen wier

rechtsgebied de Vervoerder is gevestigd, zulks onverminderd het recht van de laatste zich te wenden

tot een andere volgens de wet bevoegde Rechtbank. In het voornoemde geval onttrekt Maximal zich

van de zaak in kwestie.

10.5 Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot verjaring van

rechtsvorderingen en het bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als bedoeld in artikel

8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrecht van de Opdrachtgever respectievelijk Reiziger een

jaar na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk een jaar na de geplande vertrekdatum of na de

datum waarop de gewraakte handelwijze van de Vervoerder respectievelijk Maximal met betrekking

tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1 Op alle vervoer- of Reisovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.